Yihan Xiao

Yihan Xiao received her bachelor's degree in Bioinformatics from Tongji University in 2020. Her research focuses on Spatial Transcriptomics.