Xiangyu Wu

Xiangyu is a senior student of Tongji University, whose major is Bioinformatics.